About us

Zhytomyrska Oblast NGO “Pulin Community and Business Center” is a local non-governmental, non-profit organization that brings together citizens who contribute to the development of ideas on the principles of volunteerism, equality of citizens, government, law, transparency, independence, democracy, tolerance and humanism.

Our mission:

The mission of Pulin Community and Business Center is to support and facilitate social and economic development projects by creating a sustainable impact through building the capacity of our community and transferring skills to community individuals and enterprises. Our organization consequently supports grass-root initiatives throughout Ukraine, in turn promoting community cohesion and cross-community understanding.

Main tasks and activities:

 • To protect the interests of persons engaged or intended to engage in small and medium business, living in Zhytomyrska region;
 • To promote small and medium enterprises;
 • Promoting the development and implementation of training programs for persons who intend to do business;
 • Developing and strengthening ties with other public organizations of Ukraine, associations, unions; promoting the active role of their representatives in national organizations and associations;
 • Publication and promotion of the development of business;
 • Promotion of media materials, useful for small and medium enterprises;
 • Take part in the publication and dissemination of literature and guidelines, and manuals;
 • Participation in international cooperation in the exchange and dissemination of information and material from a diversity of national and international sources;
 • Organization of conferences, creative discussions, workshops;
 • Representation and defense of civil, cultural, professional rights and interests of its members in public and community organizations;
 • Promotion of environmental protection, education of community to enhance and preserve natural resources and commit to sustainability for future generations.

Zhytomyrska Oblast NGO “Pulin Community and Business Center” was registered December 8th, 2009.

 

                                        Про нас

Житомирська обласна громадська організація “Пулинський громадський та бізнес центр” є місцевою громадською, неприбутковою організацією, яка об’єднує громадян, які сприяють розвитку ідей, на засадах добровільності, рівноправності їх учасників, самоврядування, законності, гласності, незалежності, демократії, толерантності та гуманізму.

Головною метою Організації є:

задоволення та захист  своїх  законних  соціальних,  економічних, творчих,  вікових,  національно-культурних та інших  спільних інтересів та сприяння поширенню та розвитку малого та середнього бізнесу на території  Житомирської області.

Основні завдання та діяльність:

 • захищати інтереси осіб, які займаються або мають на меті займатися малим та середнім бізнесом, що проживають на території Житомирської області;
 • сприяння розвитку малого та середнього бізнесу;
 • сприяння розробці і реалізації програм підготовки осіб, які мають намір займатися бізнесом;
 • розвиток і зміцнення зв’язків з іншими громадськими організаціями України, асоціаціями, об’єднаннями, сприяння активній діяльності своїх представників у національних організаціях та об’єднаннях;
 • пропаганда і сприяння популяризації розвитку бізнесу;
 • сприяти поширенню засобами  масової  інформації матеріалів,  корисних для розвитку малого та середнього бізнесу;
 • приймати  участь у виданні та розповсюдженні літератури  та  методичних рекомендацій, підручників;
 • приймати участь у міжнародному співробітництві  у  сфері  обміну  та  поширення інформації та матеріалів,  що надходять із різних  національних  і міжнародних джерел;
 • організація та проведення конференцій, творчих дискусій, практичних семінарів;
 • представлення та захист  громадських, культурних, професійних прав та інтересів членів організації у державних та громадських організаціях;
 • пропаганда охорони природи, виховання у членів організації любові до рідної землі, примноження та збереження природних багатств, раціонального використання тваринного світу.

Житомирська обласна громадська організація “ Пулинський громадський та  бізнес центр” зареєстровано 08.12.2009 року.

Leave a Reply

*